Tehdy Dnes

Ekologická situace v Československu byla v některých místech republiky považována za krizovou. Nejvyšší podíl znečištění byl evidován v Praze, na Ostravsku a v Podkrušnohoří. I když se v okolních průmyslově vyspělých státech dařilo emise snižovat, v Československu se tato snaha minula účinkem. Ušetřena nezůstala ani hospodářská krajina, na většině českého území chyběla navíc i čistírna odpadních vod.

Stav oxidu siřičitého odpovídá nedlouho po sametové revoluci hodnotě 1 495 819 t/rok. Látka je silně toxická pro rostliny, u člověka ve vysoké koncentraci způsobuje edém plic a poškozuje srdeční sval.

Podíl SO2 v ovzduší každoročně klesá. Podle údajů ČSÚ z roku 2012 došlo k jeho snížení na 134 181 t/rok.

Emise základních znečišťujících látek do ovzduší

1 495 819   1991

956 299   1995

191 660   2000

181 062   2006

134 181   2012

Údaje o stavu životního prostředí nebyly veřejně přístupné, stejně jako informace o dopadu emisí na zdraví člověka.

Od roku 2005 máme možnost najít si zmíněné informace i na internetu. Například Ministerstvo životního prostředí ČR vede stránky tzv. Integrovaného registru znečišťování.

Vláda neřeší otázky nebezpečného odpadu, nezajímá ji ani jeho ukládání. Netřídí se.

Odpad se třídí přímo u zdroje, tedy v místě, kde vzniká – v domácnostech. Podle zákona 185/2001 Sb. je každý povinný se zbavovat odpadů předepsaným způsobem.

Socialistické hospodaření: ničení lesů, devastace krajiny, protěžovaná strojírenská odvětví průmyslu a politická krátkozrakost za účelem co největší efektivity.

Emise základních znečišťujících látek do ovzduší

průmysl   59,7%

různé
druhy služeb
  21,4%

lesnictví
a zemědělství
  18,9%

Významnou úlohu ve stavu životního prostředí sehrálo přistoupení ČR do EU. Environmentální aspekt politiky je pro Evropskou unii zásadní.

Veřejnost nemá možnost vyjádřit se k jaderným elektrárnám, nemá informace o náhradních zdrojích energie. Situace se nemění ani po úniku radioaktivity v Jaslovských Bohunicích v roce 1976, ani po výbuchu v Černobylu roku 1986.

Viditelná snaha o co největší průhlednost jaderného energetiky. Řeší se problematický jaderný odpad, ale i obnovitelné zdroje energie a energetické možnosti budoucnosti.

Jedinec může jen těžko napomoci životnímu prostředí, znečištění způsobovaly zejména těžba a průmyslové podniky.

Emise z řad průmyslových podniků jsou regulovány. Vzniká řada hnutí pro ochranu přírody. Technologický rozvoj v některých oblastech též přispěl ke zlepšení stavu životního prostředí.

Zde si postupně naklikej jednu či více fotografií členů rodiny či přátel. My je potom vložíme do animáku, kde si zahrajou hlavní role.